Carl Gustaf och Carl Cervins stipendiefond

UTLYSNING HT23

Ansökan öppnar 15 oktober och är öppen fram till den 15 november!

15 april
Sista bevaknings- och ansökningsdag för vårterminen

15 november
Sista bevaknings- och ansökningsdag för höstterminen

Ska du bevaka ditt stipendium? Tänk på att bifoga registreringsintyg och studieintyg! Ladda ner Bevakningsblankett för CG C Cervin grundutbildning.

Grundutbildningsstipendier

Behörig att söka stipendium är studerande vid Uppsala universitet, som är svensk medlem av Smålands nation i Uppsala. Bland de sökande, som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses förtjänta av stipendium, ska företräde lämnas den som är född i Kronobergs län. Grundutbildningsstipendium utdelas för tre år och utbetalas terminsvis. Vid tilldelning av stipendium ska nämnden mot varandra pröva den sökandes studieresultat och behov samt andra förhållanden, som inverkar på bedömandet av den nytta stipendiet medför.

Stipendienämnden kan som resestipendium tilldela grundutbildningsstipendiat ett extra belopp, högst ett fjärdedels basbelopp, till täckande av rese- och ökade levnadskostnader vid utlandsstudier, som inte understiger en halv termin.

Bevakning
Stipendiaten är skyldig att varje termin, senast den 15 april på vårterminen respektive den 15 november på höstterminen, hos förste kurator bevaka stipendiet med försäkran om att stipendiaten alltjämt bedriver universitetsstudier. Bevakning av redan tilldelat stipendium sker med bevakningsblanketten under länken till vänster. Bifoga registreringsintyg och studieintyg. Uteblir bevakning förlorar stipendiaten stipendiet.


Forskarstipendier

Behörig att söka stipendium är studerande vid Uppsala universitet, som är svensk medlem av Smålands nation i Uppsala. Bland de sökande, som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses förtjänta av stipendium, ska företräde lämnas den som är född i Kronobergs län.

Forskningsstipendium utdelas för ett år och tilldelas den som visat prov på framstående begåvning och för vetenskapligt arbete är beroende av stipendieunderstöd. Stipendium kan inte erhållas av den som uppbär fullt utbildningsbidrag eller innehar doktorandtjänst.

Till ansökningen ska bifogas intyg av handledare om den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Sista ansökningsdagen är den 15 april.

Den som tilldelats forskningsstipendium har efter förnyad ansökan rätt till ett års förlängning av stipendiet under förutsättning att studierna enligt handledarintyg bedrivits med framgång och att stipendiaten inte vid ansökningstidens utgång erhållit fullt utbildningsbidrag eller doktorandtjänst.

Extrautlysning av doktorandstipendier från CG & C Cervins stipendiefond!

I år finns det en extra möjlighet att söka doktorandstipendium från CG & C Cervins stipendiefond. Stipendiet avser kostnader för uppehälle, och utgår normalt med 20 000 kronor/månaden för den som bedriver heltidsstudier. Det lämpar sig väl för den doktorand som är i slutet av doktorandstudierna och inte har någon lönefinansiering kvar. I normalfallet kan stipendiet utgå 4-6 månader, men kortare eller längre tid kan vara möjlig.

Inkom med din ansökan senast den 15 november 2023.

Frågor besvaras av inspektor Mattias Dahlberg (mattias.dahlberg@jur.uu.se) eller förste kurator Ellen Lakey (1q@smalands.nu).

Vänliga hälsningar Ellen Lakey, Mattias Dahlberg