Engagera Dig

Smålands nation är en fantastisk plats att umgås och arbeta på. Vi är en familjär nation där många tillfällen ges för att skaffa nya vänner, få erfarenheter inom många olika områden och framförallt för att ha riktigt kul under tiden!

På nationen arbetar ämbetsverkare på sin fritid för att göra studentlivet i Uppsala och på nationen så bra som möjligt. Denna underbara skara har med vårt förtroende fått möjlighet att ta till vara på nationens fina men framför allt roliga anor ända sedan 1645!

Är du ny student och vill testa på nationslivet? Då är ett pass i puben, fikan eller fredagslyxen ett jättebra sätt att träffa människor och för att känna av stämningen. Kontakta 3Q@smalands.nu om du är intresserad av ett pass!

Har du tankar om att engagera kan du läsa mer om våra olika ämbeten under flikarna Föreningar & kultur, Marknadsföring & kommunikation, Recceverksamhet & valberedning, Restaurang, fest & tradition samt Styrelse och nämnder.

Vid övriga frågor om ämbete eller hur det är att vara aktiv kontakta smalands.valberedning@gmail.com eller 1Q@smalands.nu

Du kan även fylla i formuläret nedan för bli kontaktad av förste kuratorn.


Föreningar & Kultur

Under avdelningen föreningar & kultur kan du läsa om ämbeten som rör nationens olika underföreningar så som Linnéakören, Glasblåsarna och SNIF samt nationens kulturämbeten t.ex. att ansvara för vårt Onsdagsquiz. För att lättare kunna hitta bland några av våra ämbeten har vi delat upp kategorin föreningar & kultur i fyra underkategorier; kultur, böcker & tavlor, musik & teater samt föreningar.

Böcker & Tavlor

Antikvarien ansvarar för att nationens antikviteter såsom tavlor och gamla böcker är i gott skick och förvaras på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär allt ifrån att påpeka för övriga nationsmedlemmarna vikten av att vara försiktiga med antikviteterna till att själv fixa en trasig ram eller att skicka iväg en tavla till en konservator. Man för, som antikvarie, en förteckning över dessa och uppdaterar denna vid behov. Man för alltså en tillvaro såväl ute i nationens mer synliga lokaler som i mer undanskymda arkiv och förråd.

Det välkomnas också att man erbjuder nationsmedlemmarna att ta del av nationens konst samt andra kulturhistoriska inventarier. Man ska även bevista möten med arkivariekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Arkivarierna ansvarar för att alla nationens handlingar såsom till exempel mötesprotokoll arkiveras på ett tillfredsställande sätt. Det material som ska arkiveras läggs i arkivariernas fack på kuratorsexpeditionen så det är viktigt att man som arkivarie tömmer detta med jämna mellanrum. Man sköter om arkivet med alla de gamla arkivalier som finns där och ska vid behov vara behjälplig att ta fram material från arkivet. För den historiskt intresserade finns det garanterat en hel del godbitar nere i arkivet att gotta sig åt.

Man ska även bevista möten med arkivariekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Bibliotekarien åligger att vårda nationens bibliotek och att ha utlåningstid minst en gång per vecka. Som bibliotekarie är man också ansvarig för att uppdatera kurslitteraturen inför varje termin samt att föra gåvobok, ämneskatalog, författarkatalog och register över utlånade böcker. Bibliotekarien är ordförande i biblioteksnämnden och är således sammankallande till möten med denna nämnd. Man är också ansvarig för att se till att biblioteksnämndens beslut verkställs. Bibliotekarien ska minst en gång i veckan gallra i nationens tidningsbestånd. Man ska även bevista möten med bibliotekariekonventet och där tillvarata nationens intressen. De skrifter som finns till försäljning på nationen tillhandahålls av bibliotekarien. Som bibliotekarie är det bra om man har en organisatorisk förmåga och gärna ett stort intresse i litteratur.

Ledamöterna av biblioteksnämnden har i uppdrag att besluta om inköp av böcker och prenumeration på tidningar och tidskrifter. Det är också biblioteksnämndens uppgift att fastställa utlåningsregler. Under ledning av bibliotekarien, som är ordförande i biblioteksnämnden, kan även andra uppgifter såsom katalogisering och gallring av böcker förekomma. Man bör som ledamot av biblioteksnämnden vara intresserad av böcker och det är bra om man är pysslig då man kan behöva laga böcker eller göra så kallade boklådor för att kunna bevara böckerna på ett bra sätt.

Musik & Teater

Körrepresentanterna ansvarar för nationens körverksamhet. Körerna uppträder frekvent på nationens fester och andra evenemang och organiserar även egna konserter och liknande tillställningar. Tillsammans med andra medlemmar i kören brukar körrepresentanterna också organisera fester och fika, hen är körens närmaste kontakt med övriga nationen. Man ska även bevista möten med körkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som körrepresentant bör man ha intresse av att sjunga i kör och förutom att delta i repetitioner och konventsmöten måste man ha lite extra tid till att planera aktiviteter och framföranden.

Kapellmästaren är nationens orkester Glasblåsarnas anförare. Denne sammankallar orkestern till repetitioner och är också ansvarig för vården av musikalier och instrument samt för att föra register över utlåning av instrumenten. Glasblåsarna uppträder frekvent på nationens fester liksom på andra evenemang på Småland eller andra nationer. Man ska även bevista möten med orkesterkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som kapellmästare bör man ha intresse i musicerande och man bör kunna avsätta tid till repetitioner och konventsmöten samt till de evenemang som orkestern deltar i.

Att vara teaterledare innebär att man ska leda nationens teatergrupp. Det kan röra sig om allt från improvisationsövningar till uppsättningar av pjäser eller musikaler. I samråd med kuratorerna är man ansvarig för att det finns underhållning till gasquer och andra festliga tillställningar på nationen. Som teaterledare är man ansvarig för att leda nationens trupp i Slaget om Vättern. Man ska även bevista möten med teaterkonventet och där tillvarata nationens intressen. Som teaterledare är det positivt om man är förtjust i att stå i centrum och om man tycker att det är kul att skriva och uppföra spex.

Föreningar & Kultur

Quizmastrarna är de två personer som ansvarar för att nationens onsdagsquiz går av stapeln. Man ansvarar för att sätta ihop ett quiz av lämplig svårighetsgrad och håller sedan i detta i nationens pub, Hyttan, på onsdagskvällar. Man ser till att det finns pennor och quizformulär till alla deltagande lag. Man för också en statistik över deltagande lags poäng över terminen. Som quizmaster bör man trivas i rampljuset, och det är bra om man är lite finurligt lagd.

Idrottsledarna är ansvariga för nationens idrotts- och motionsverksamhet. Det är också idrottsledarna som anmäler nationen som deltagare i förekommande tävlingar. Som idrottsledare har man även ansvar för att vårda och föra förteckning över nationens idrottsmateriel. I övrigt har man relativt fria händer när det gäller vilka idtrottsliga aktiviteter man väljer att satsta på på nationen. Som idrottsledare bör man ha intresse i idrottsutövande och gärna många egna idéer om vad och hur idrottsverksamheten på nationen kan se ut.


Marknadsföring & Kommunikation

Här under marknadsföring & kommunikation kan du läsa om ämbeten som rör just nationens marknadsföring och kommunikation mot Uppsalas studenter så som PR-förman, fotograf och redaktör för vår nationstidning Rasken.

PR-ansvarige ansvarar för att göra affischer till nationens alla tillställningar och för att dessa blir uppsatta runt om i staden. Har man bättre idéer för att marknadsföra nationen än att enbart affischera är möjligheterna att förverkliga dessa stora som PR-ansvarig. Det är viktigt att man som PR-ansvarig är ute i god tid inför de olika tillställningarna då konkurrensen nationerna emellan ofta kan vara stor. Man ska som PR-ansvarig också kunna bistå nationens nämnder, ämbetverkare och underföreningar i deras PR–verksamhet. Som PR-ansvarig bör man ha en strukturell förmåga, och gärna en touch av estetisk känsla.

Redaktörerna ansvarar för utgivningen av nationens tidning Rasken. I tidningen finns kallelsen till nationens landskap och det åligger redaktörerna att tillse att tidningen finns hos medlemmarna i stadgeenlig tid innan landskapet. Som redaktör har man relativt fria händer i utformandet av tidningen och man bestämmer tillsammans med förste kurator vad som ska publiceras.

Redaktörena sammanställer hela tidningen, något som kan vara relativt tidskrävande. Det är redaktörernas ansvar att tillse att omkostnaderna för nationstidningen i möjligaste mån täcks av annnonsintäkter. Man ska även bevista möten med tidningskonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som redaktör bör man gilla att sitta mycket framför datorn och syssla med layout. Tiden som man som redaktör lägger ner på tidningen är ofta koncentrerad till veckorna innan utgivningen. Detta är det bra att man är förberedd på.

Fotografen är inte helt oväntat den som via fotografier dokumenterar vad som händer på nationen. Senast inom två veckor efter en större tilldragelse på nationen ska fotografen se till att de övriga nationsmedlemmarna kan ta del av bilderna på nationens hemsida samt även gärna via en tavla i nationens hall. För att enklare kunna närvara på festerna så går man som fotograf till reducerat pris på dessa. Den andra stora biten av fotografämbetet är att vid början av varje termin fotografera nationens ämbetsverkare och presentera dessa på en ämbetsverkaratavla som sätts upp i nationens hall. Det är en fördel om man som fotograf har ett intresse för fotograferingens ädla konst.

IT-ansvarige åligger att vårda nationens datorer och IT.  Denne ska också vara andra ämbetsverkare behjälpliga om problem uppstår vid användandet av nationens datorer. IT-ansvarige ansvarar för att säkerhetskopiering av datalagrad information sker kontinueligt och att originaldisketter, skivor och säkerhetskopior förvaras på ett bra sätt. IT-ansvarig tar gärna även egna initiativ till förslag på förbättringar inom sitt område. Som IT-ansvarig bör man besitta goda datakunskaper.


Recceverksamhet & Valberedning

Recceverksamhet & valberedning innefattar ämbeten för dig som vill arbeta med nationens nya medlemmar så som recentiorsförman och internationell sekreterare.

Recceverksamhet

Recentiorsvärdarna, vardagligt kallade reccevärd, är de som tar emot nya studenter (recentiorer eller vardagligt reccar) som kommer och vill skriva in sig vid nationen. När reccarna kommer för att skriva in sig är det reccevärdarnas uppgift att se till att de får sin terminsräkning samt att ge dem den information de behöver om nationen, universitetet och Uppsala. Som reccevärd ansvarar man för att skriva in de nya studenterna i nationen samt att föra förteckning över dem. Man kommer också att vara deras kontaktperson på nationen. Dessutom ska man, tillsammans med kuratorerna och de internationella sekreterarna, organisera recentiorsmottagningen, som vardagligt kallas reccemottagningen, samt delta i förberedelserna inför och genomförandet av recentiorsgasquen, även kallad reccegasquen. Man ska även bevista möten med recentiorskonventet och där tillvarata nationens intressen. Social kontakt är viktigt i ämbetsutövandet när man är reccevärd. Kreativitet är också något som är bra att besitta, då det ska planeras aktiviteter för reccarna.

De internationella sekreterarna tar emot nya utbytesstudenter som kommer till nationen, och ser till att dessa får den information de behöver om nationen, internationella konventet, universitetet och Uppsala. Som internationell sekreterare är man utbytesstudenternas kontaktperson på nationen. Dessutom ska man, tillsammans med kuratorerna och recentiorsvärdarna, organisera recentiorsmottagningen samt delta i förberedelserna inför och genomförandet av recentiorsgasquen. Man ska även bevista möten med internationella konventet och där tillvarata nationens intressen. Social kontakt är viktigt i ämbetsutövandet när man är internationell sekreterare. Kreativitet är också något som är bra att besitta, då det ska planeras aktiviteter för de internationella studenterna.


Restaurang, Fest & Tradition

På nationen kan man arbeta i puben om vardagskvällarna, på Fredaglyxen på fredagar eller på fikat om lördagar. Inom nationens restaurangverksamhet får man lära sig allt från att blanda cocktails, tappa upp öl, göra smörgåståror till att flippa burgare, baka kakor och göra snittar! Ämbeten som rör resturangverksamheten kan du läsa om här under Stora klubbverket. Är du mer intresserad av gasquer, att gå på dem eller anordna dem kan du läsa om våra ämbeten som står under Gasque. Vill du representera Smålands i offentliga sammanhang bör du titta in våra ämbeten under Cermoni. 

Stora klubbverket

Som klubbverkare bedriver man under tredje kuratorns och köksmästarens anvisningar pubverksamheten i nationspuben Hyttan. Man jobbar ungefär två kvällar i veckan. Som klubbverkare står man i puben och tar emot beställningar på mat och dricka, dessutom serverar man mat och emellanåt jobbar man med att laga maten i köket. Som klubbverkare ansvarar man också för att det finns tillräckligt med personal i puben varje kväll. Förutom pubverksamheten så driver man som klubbverkare även festverksamheten under ledning av tredje kurator och hovmästaren. De ordinarie festerna är fem till sex per termin och till detta tillkommer även andra evenemang som ligger i klubbverkarens ämbete att tjänstgöra vid. På festerna ansvarar klubbverket för dukning, servering och städning. Ibland hjälper man även köksmästaren i köket. Att vara klubbverkare tar mycket tid, men man får också mycket tillbaka i form av social kontakt och erfarenhet av att servera på middagar och att stå i en pub.

Fikavärdarna ser till att man varje lördag kan komma till nationen och fika. I samråd med köksmästare och tredje kurator bestämmer fikavärdarna vilket utbud som ska finnas till försäljning. Som fikavärd ansvarar man för att förbereda inför lördagarna samt se till att det finns personal både till dessa förberedelser och till själva försäljningen. Fikavärdarna är ansvariga för att, enligt köksmästarens instruktioner, städa köket efter varje lördagsfika. Att tycka om att baka, skapa menyer och vara serviceinriktad är bra egenskaper för att vara fikavärd.

Som fredagslyxare organiserar man, under tredje kuratorns anvisningar, fredagslyxen varje fredag mellan 15 och 18. Fredagslyxarna komponerar menyn i samråd med köksmästaren och jobbar även på lyxen och ansvarar för att det finns tillräckligt med personal vid varje tillfälle. Fredagslyxarna är också de som står i köket under fredagslyxens timmar. Som fredagslyxare bör man ha intresse i att planera och tillaga mat med en lyxig touch. Man bör också kunna viga de flesta fredags- eftermiddagarna åt sitt ämbetesutförande.

Hovmästare

Hovmästaren är ansvarig för att nationens gasquer genomförs på ett tillfredsställande sätt. Man är ansvarig utskänkare för kvällen och är den som leder klubbverkets arbete. Varje vecka ska man lagerinventera tillsammans med tredje kurator. Minst en gång per termin ska även nationens servis, glas och bestick inventeras. Man bör som hovmästare vara organisatorisk och en bra ledare.

De uthyrningsansvariga är tillsammans med tredje kurator ansvariga för planerandet av alla uthyrningar. Som uthyrningsansvarig arbetar man som hovmästare under uthyrningarna. Man är också ansvarig för att det finns tillräckligt med personal till varje uthyrning. Efter varje uthyrning ska man tillhandahålla redovisningsunderlag och faktureringsunderlag till berörd kurator. Tillsammans med nationens hovmästare ska man som uthyrningsansvarig inventera nationens servis, glas och bestick minst en gång per termin. Som uthyrningsansvarig bör man vara organisatoriskt lagd, men även serviceinriktad och en bra ledare.

Som klubbmästare är du ansvarig under de kvällar när det är klubb på Smålands. Klubbmästaren är den som är ansvarig utskänkare och har hand om personalen under kvällen. Det är dessutom klubbmästarens ansvar att ringa in personal för att jobba under klubbtillfällena – en gyllene chans att skapa ditt dreamteam för varje tillfälle.

Som sexmästare är du lite av Smålands egen festfixare. Du planerar och anordnar i samråd med kuratelet nationens olika interna fester – sexorna. Det är allt från ämbetsmannakickoffer och klubbverksfester till att ta hand om vännationernas gäster under Vårbalshelgen. Hur du väljer att utforma festerna står dig väldigt fritt och du har givetvis hjälp av de andra gästerna under kvällens gång. En sexmästare bör vara initiativrik, ansvarsfull och tycka om att ställa till med kalas.

Gasque

Det är gasquemästarens uppgift att ge Smålands gasquer det lilla extra. Gasquemästaren bestämmer tema för de olika gasquerna, ordnar dekorationer och dukning, ansvarar för underhållning och kan komma med önskemål när det gäller mat och dryck

Sånganföraren har som uppdrag att leda sången på nationens ordinarie fester. Dessa är till antalet ungefär fem till sex stycken varje termin. Sånganföraren tar fram ett sånghäfta och bestämmer själv vilka sånger som ska vara med vid varje festtillfälle. Eftersom sånganföraren ska närvara vid alla fester under sitt ämbetsår så går denne för reducerat pris. Vid vissa fester är det praxis att sånganföraren skriver en egen visa, till exempel till gåsbalen. Som sånganförare bör man gilla att ta ton. Det är dock inget krav att man är skönsångare. Man bör också gilla att stå i rampljuset lite lagom mycket. Tidsåtgången för ämbetsutövandet beror på ambitionsnivå. Förutom festkvällen ska alltså ett sånghäfte sättas ihop och skrivas ut, något som ofta tar lite längre tid än vad man kanske räknat med.

Historiografen skriver i nationens tidning Rasken om vad som hänt på nationens gasquer och baler. Det förutsätter alltså att man har varit på festen ifråga och för att enklare kunna närvara så går man som historiograf på festerna till reducerat pris. Så snart som möjligt efter den aktuella festen författar man en artikel om denna och skickar till nationens redaktörer, dock absolut senast till deadline för nästkommande nummer. I samband med luccegasquen är det välkomnat att historiografen författar Mörkhultskuriren, nationens egen skvallertidning, och distribuerar denna. Man ska efter sitt år som historiograf också författa en krönika över hela året som sedan publiceras i nationens kamratförenings årsskrift Natio Smolandica.

Ceremoni

Fanbärarna bär, iklädd akademisk högtidsdräkt, nationens fana vid de tillfällen då denna förväntas att bäras. Det kan till exempel vara vid olika högtidliga tillställningar vid universitet, såsom doktorspromovering och recentiorsgasque, vid hedersledamotsbegravning eller då nationsmedlemmarna vid allhelgonahelgen besöker nationens viktigaste gravplatser. Det är också fanbärarnas ansvar att fanan vårdas på ett tillfredsställande sätt, vilket är mycket viktigt då fanan är mycket gammal och sliten. Detta kan innebära att man faktiskt behöver plocka fram nål och tråd och laga den om man har den kompetensen. Som fanbärare ska man ska även bevista möten med fanbärarkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Kårmarskalken representerar nationen iklädd akademisk högtidsdräkt vid diverse tillfällen såsom högtidliga tillställningar vid universitetet, till exempel doktorspromovering och recentiorsgasque. Vid dessa tillfällen visar man bland annat människor till deras platser i universitetsaulan. Man ska även bevista möten med marskalkskonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som kårmarskalk bör man vara studentikost lagd och trivas i högtidsdräkt.


Styrelse & nämnd

På Smålands finns det ett stort antal styrelser och nämnder som arbetar med vitt skilda saker. Vill du påverka nationen på längre sikt kan Nationsstyrelsen eller Fastighetsstyrelsen vara något för dig. Vill du kanske arbeta med rekrytering? Då kan arbete i Valberedningen ge dig värdefulla erfarenheter. Eller varför inte bli en del av en av nationens viktigaste verksamhet genom att ta en post i en stipendienämnd?

Valberedning

Valberedningens ordförande tar emot förslag från övriga medlemmar på lämpliga kandidater till lediga ämbetsmannaposter, deltar i intervjuer av kandidater till vissa poster och har löpande möten och diskussioner med valberedningen inför samtliga landskap. Valberedningens ordförande leder dessutom valberedningens arbete samt presenterar valberedningens förslag och läser valberedningens motiveringar vid landskapet. Ordföranden bör ha en god överblick över såväl nationens ämbeten som medlemmar.

Som ledamot av valberedningen tar man emot förslag från övriga medlemmar på lämpliga kandidater till lediga ämbetsmannaposter, deltar i intervjuer av kandidater till vissa poster och har löpande möten och diskussioner med valberedningen inför samtliga landskap. Man bör ha en god överblick över såväl nationens ämbeten som medlemmar.

Nationsstyrelsen

Ordföranden för landskap och nationsstyrelse ska kalla till sammanträden med nationsstyrelsen och fastställa dess föredragningslista. Som ordförande leder man landskapets, valmötets (det möte som hålls inför val av ny inspektor) och nationsstyrelsens förhandlingar. Man ska även se till att frågorna inför landskap och nationsstyrelsens sammanträden är beredda. Dessutom ska man nedteckna och systematisera de beslut som tas på landskap och nationsstyrelsens sammanträden. Som ordförande bör man vara strukturerad och tycka om att sitta i möten.

Sekreteraren har som uppgift att föra protokoll över landskapets, valmötets (det möte som hålls inför val av ny inspektor) och nationsstyrelsens överläggningar och beslut. Protokollen ska vara färdiga senast två veckor efter mötet. Man ska som sekreterare också kunna utfärda protokollsutdrag på uppdrag av landsman. Det är också sekreterarens uppgift att anslå protokoll över landskapets, valmötets och nationsstyrelsens överläggningar och beslut. Som sekreterare är det bra om man tycker om att sitta i möten och är strukturerad.

Nationsråden är ledamöter i nationens styrelse. Som nationsråd arbetar man med allt som nationens styrelse kan tänkas arbeta med, till exempel budgetarbete, ämbetsmannabeskrivningsrevideringar eller inköp av inventarier och teknisk utrustning. Man kan som nationsråd även ingå i styrelsens ekonomiutskott, EU, som är den grupp som bereder ekonomiska frågor inför styrelsemöten.

Fastighetsstyrelsen

Ledamöterna av fastighetsstyrelsen träffas tillsammans med skattmästaren, verkställande ledamoten och andre kurator. Nämnden åligger att förvalta nationens fastighet. Varje termin hålls ungefär fem möten och frågor som diskuteras är till exempel ombyggnation och underhåll.

Sekreteraren har som uppgift att föra protokoll över fastighetsstyrelsens överläggningar och beslut. Protokollen ska vara färdiga senast två veckor efter mötet. Som sekreterare är det bra om man tycker om att sitta i möten och är strukturerad.

Stipendienämnd

Stipendiesekreteraren fungerar som Förste kuratorns högra hand när det gäller stipendiehanteringen på nationen. Denne deltar i samtliga stipendienämnders möten och är Förste kurator behjälplig i hanteringen av stipendieansökningar och utlysning av stipendier. Man ska även bevista möten med stipendiekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som stipendiesekreterare bör man vara beredd på att lägga en del tid på stipendiehanteringen. Ofta är denna tid relativt koncentrerad kring tiden för inkommandet av ansökningarna. Man bör även trivas med att arbeta i dataprogrammet excel och att räkna mycket.

Ledamöterna av stipendienämnderna åligger att tillsätta och i vissa fall bereda för nämnden aktuella stipendier under ledning av förste kurator och stipendiesekreteraren. Det finns tre olika stipendienämnder på nationen: allmänna stipendienämnden, CG & C Cervins stipendienämnd och Anna Maria Lundins stipendienämnd. Medlemmarna ska bevista aktuell nämnds möten. De olika nämnderna har olika antal möten varje termin, men det brukar sällan bli fler än tre stycken.

Ledamöterna av Anna Maria Lundins stipendienämnd (AML) tillsätter resestipendier för doktorander under ledning av inspektor och förste kurator. Nämnden har ett möte per termin. Som ledamot av AML bör man vara väl insatt i hur doktorandernas arbete fungerar, det vill säga gärna vara lärare, lektor eller professor vid universitetet.


Jag vil bli ämbetsverkare!

The form has been submitted Successfully! Please wait for a reply from 1q@smalands.nu
There was an error trying to send your message. Please try again later.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Incorrect Captcha!