Statuter för Anna Maria Lundins stipendiefond

Utdrag ur stadgar för Anna Maria Lundins stipendiefond

13 § För den av stiftelsen förvaltade fonden skall följande statuter gälla:

1. Stipendiefonden består av de av Anna Maria Lundin till Smålands nation i Uppsala donerade medlen, enligt testamente den 24 september 1955 14 §:

”Skulle härefter något överskott finnas i mitt bo, skall detta överlämna till Smålands i Upsala studerande nation att bilda en stipendiefond, vars avkastning skall såsom utrikes forskningsstipendium tilldelas någon licentiat som förbereder doktorsavhandling. Önskvärt är att stipendiet får cirkulera mellan de olika fakulteterna. Något absolut hinder för att stipendiet kan tillfalla samma studerande flera år i följd föreligger dock icke. Då det emellertid är svårt att förutse stipendiefondens blivande storlek, kunna möjligen, om avkastningen det medgiver, flera stipendiater utses, dock under iakttagande av att stipendiernas effektivitet icke får bli lidande därav.”

2. Av fondens årliga avkastning skall, sedan omkostnader för fondens förvaltning avdragits, hela summan utdelas till stipendier enligt nedan angivna bestämmelser.

3. Stipendium utgår ej med visst belopp, utan tillgängliga medel fördelas bland de sökande efter deras håg och fallenhet för vetenskapligt arbete samt med hänsyn till den nytta det skulle medföra för deras avhandlingsarbete att de erhåller stipendium.

4. Stipendiet skall utlysas av förste kurator varje år senast den 15 mars och senast den 15 oktober. Ansökningar skall inges till förste kurator senast den 15 april respektive den 15 november. Om möjlighet för stipendienämndens arbetsutskott att beakta ansökningar, som görs vid andra än de ordinarie utlysningstillfällena, stadgas i punkt 8.

5. Sedan licentiatexamen i den utformning den hade vid testamentets upprättande numera har avskaffats, är den behörig att erhålla stipendium som tillhör Smålands nation i Uppsala och antagits till forskarutbildning vid en av Uppsala universitets institutioner. Stipendiat skall under den termin, då stipendiet utnyttjas, ha bedrivit aktiva studier vid Uppsala universitet i minst tre terminer och under denna tid ha tillhört Smålands nation.

6. Till stipendienämnden ställd ansökan skall inges i av nämnden för ändamålet fastställt internetformulär. Ansökningen skall innehålla uppgifter om sökandens person och behörighet, forskningsinstitution och studiefinansiering, tid för antagning till forskarutbildning och beräknad återstående tid till disputation, ansökningar för samma ändamål, det sökta beloppet uppdelat i resa, logi, traktamente och övriga kostnader.

Till ansökningen skall fogas:
a. Intyg av handledare att resan och dess ändamål är till nytta för avhandlingsarbetet.
b.Resplan med närmare beskrivning av ändamålet med utlandsvistelsen.
c. Dokumentation, när ansökan första gången görs till fonden, som styrker behörighet enligt punkt fem.
d. Ytterligare handlingar som sökanden önskar åberopa.

7. Stipendienämndens arbetsutskott skall bereda ansökningsärendena före nämndens sammanträde och förelägga sökanden nödvändiga kompletteringar. Om begärda kompletteringar inte inkommit, kan stipendienämnden besluta att inte beakta ansökningen.

8. För det fall en ansökan inte tål uppskov, äger arbetsutskottet mellan de ordinarie utlysningstillfällena utdela stipendiebelopp om högst ett halvt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

9. Resplan får ändras efter beslut av arbetsutskottet, som också kan medge omdisponering av tilldelat belopp, såvida ändamålet inte väsentligen skiljer sig från det ursprungligen angivna.

10. Förste kurator utanordnar på stipendiats anmodan före dennes avresa 90 procent av stipendiebeloppet.

11. Stipendiat är skyldig att senast två månader efter avslutad resa inge reserapport och reseräkning. Utgifter för resa och logi skall styrkas med kvitton. Även andra kostnader, såsom kongress- och undervisningsavgifter, skall verifieras. Har stipendiat inte utnyttjat hela det utanordnade beloppet, är han återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

12. Sedan stipendiats reseräkning och reseberättelse godkänts av arbetsutskottet, utanordnar förste kurator återstående ianspråktaget stipendiebelopp.